Bezpieczeństwo i oznakowanie 2017-01-12T07:39:56+00:00

Bezpieczeństwo i oznakowanie

Dyrektywa ATEX 94/9/WE

Dyrektywa 94/9/WE, potocznie nazywana ATEX od(“Atomsphères Explosibles”). Dyrektywa jest jedną z dyrektyw nowego podejścia opracowanych przez Unię Europejską dotycząca projektowania oraz wytwarzania urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa ma obecnie zastosowanie i obowiązuje od 1 lipca 2003 roku, zastępuje wszystkie poprzednie przepisy odnoszące się do urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa ATEX obejmuje następujące główne aspekty: stosowanie znaku CE, zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Urządzenia, systemy ochronne i urządzenia zabezpieczające, sterujące i regulacyjne.Każdy wyrób ATEX musi przejść procedurę oceny zgodności i być oznaczony znakiem CE.

Z wyłączeniem kilku wyjątków, produkty wprowadzane na rynek europejski muszą być obowiązkowo oznaczone znakiem CE (Conformité Européenne). Stosowanie oznakowania CE jest deklaracją producenta, że sprzęt: jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami technicznymi i wymaganiami ATEX i innych dyrektyw, które mają zastosowanie do sprzętu i była przedmiotem odpowiednich procedur oceny zgodności z dyrektywą ATEX.

Oznaczenie CE jest poparte deklaracją zgodności producenta, dokumentacją techniczą oraz jeśli znajduje zastosowanie certyfikat EC.
Poza dyrektywą ATEX, produkt musi spełniać wszystkie obowiazujące dyrektywy europejskie, takie jak Dyrektywa Kompatybylności Elektromagnetycznej (EMC) oraz Dyrektywa Maszynowa. Chociaż produkty do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem są wyraźnie wyłączone z zakresu stosowania Dyrektywy Niskonapięciowej wszystkie „zasadnicze cele dyrektywy niskonapięciowej” muszą być objęte dyrektywą 94/9/WE (załącznik II, 1.2.7).

Deklaracja zgodności EC

Aby potwierdzić oznakowanie CE producent musi sporządzić pisemną deklarację zgodności EC. Deklaracja ta jest dokumentem w którym producent oficjalnie deklaruje, że produkt jest zgodny z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami obowiązującej dyrektywy.
Główne elementy deklaracji są następujące: nazwa i adres producenta, opis urządzenia, zgodność z przepisami (np. Dyrektywy i standardy techniczne), data wydania deklaracji, podpis osoby upoważnionej, nazwa jednostki notyfikowanej jeśli ma zastosowanie.

Zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń zawarte są w załączniku II “Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” dyrektywy ATEX. Szczegółowe wymagania są natomiast określane w normach zharmonizowanych m.in. ze względu na możliwość łatwiejszej ich aktualizacji. Prawie wszystkie zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mają swoje odbicie w precyzyjnych normach zharmonizowanych, odnoszących się do etapów: projektowania, produkcji i kontroli wyrobu. Ich spełnienie daje możliwość przyjęcia założenia wypełnienia zasadniczych wymagań oraz domniemanie zgodności.